IB-PYP

IB - PYP (Sorgulamaya Dayalı Uluslararası Ezbersiz Eğitim Programı) 

     Özel Taş İlköğretim Kurumları'nda PYP, Hazırlık sınıfından başlayarak 6. Sınıfın sonuna kadar uygulanmaktadır.Okulumuz 25 Aralık 2012 itibariyle IB - PYP uygulama yetkisi almıştır.

PYP Nedir?

     PYP, 3-12 yaş arası öğrenciler için anlamlı, düşünmeye zorlayan ve ilgi çekici, disiplinlerarası bir öğretim programı yaratmak için, uluslarası okullardaki zengin bilgi ve deneyim birikimini, değişik ulusal programlarda var olan başarılı araştırma ve uygulamalarla bütünleştirmeyi amaçlar.

 PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini  belirtmektedir. Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf iklimi yaratmayı amaçlamakta ve aşağıda belirtilen öğrenme sonuçlarına ulaşan, uluslararası bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir:

     PYP'de okulun öğretim programı, okulun sorumluluğunu üstlendiği tüm akademik ve akademik olmayan öğrenci etkinliklerini kapsamaktadır çünkü bu çalışmaların tümü öğrencinin öğrenimini etkilemektedir. PYP, anlamak için araştırmak, gerekli bilgi ve becerileri elde etmek ve olumlu davranışlar edinmek arasında denge sağlamayı hedefler. Bu dengeyi sağlamak için, eğitim-öğretim programının şu beş temel öğesi üzerinde durulur.

Kavramlar - Öğrencilerimizden neleri anlamalarını istiyoruz?

Öğretim programında sekiz kavram mevcuttur. Bu kavramlar şunlardır:

Şekil

İşlev

Sebep-sonuç

Değişim

Bağlantı

Bakış açısı

Sorumluluk

Dönüşümlü düşünce

Bilgi - Öğrencilerimizin neleri bilmelerini istiyoruz?

     PYP, sınırlı, sabit bir bilgi bütününün, her öğrencinin bilmesi gereken temel içerik olarak tanımlanmasının uygunsuz olacağına inanır. Bu bağlamda,  bu olaya farklı bir bakış açısından yaklaşılır. Sabit bir yıllık plan kullanmak yerine, PYP, bilgi temaları -bilgi alanları belirlemektedir Bu temalar-alanlar :

     Tüm kültürler ve tüm öğrenciler için bir öneme sahiptir.

     Öğrencilere, insanları  anlamada gerçek önemi olan bilgiyi araştırma ve inceleme fırsatı sunar.

     Bu temalar ve öğrenci profili (öğrenim sonuçları), okulun öğretim içeriği çatısını, yani sorgulama programını oluşturur.

     Geleneksel bilim dallarını oluşturan bilgi alanlarını ele almakta, fakat bunları söz konusu bilim dallarının sınırlarını aşan bir şekilde sunmakta, ve böylece disiplinler-üstü planlamayı ve öğretimi kolaylaştırmaktadır

     Öğrencinin eğitimi içerisinde tekrar tekrar gündeme gelecektir ve bunun sonucunda okul-öncesinden ilköğretim ikinci kademe eğitimine kadar belirli bir öğretim programı içeriği oluşacaktır. Okulun içerik çerçevesi veya sorgulama programı, bu temaların ve öğrencilerin öğrenme sonuçlarının yapısı etrafında organize edilmektedir.

     Aşağıdaki listede her bir temada yaşamla ilgili büyük bir sorunun, önemli bir fikrin nasıl ele alındığı görülmektedir.

KİM OLDUĞUMUZ BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARI DÜNYANIN İŞLEYİŞİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ GEZEGENİMİZİ PAYLAŞMA
Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, toplulukları ve kültürleri içeren insan ilişkileri, haklar ve sorumluluklar, insan olmanın anlamı. Mekân ve zaman hakkında sorgulama, kişisel tarihimiz, evler ve seyahatler, insanlığın keşifleri, göçleri, yerel ve küresel bakış açısından bireyler ve uygarlıklar arasındaki ilişkiler ve bunların birbirleriyle bağlantıları. Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını sorgulama, yaratıcılığımız hakkında düşünme, yaratıcılığımızı geliştirme ve yaratıcılığımızdan zevk duyma yolları, estetik olanı takdir etmemiz. Doğa ve kanunları hakkında sorgulama, (fiziksel ve biyolojik) doğa ile insan toplumları arasındaki etkileşim, insanların bilim ilkelerinden anladıklarını nasıl kullandıkları, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi. İnsan yapısı sistemler ile toplulukların birbirleriyle olan bağlantıları hakkında sorgulama, örgütlerin yapısı ve işlevi, toplumun karar alması, ekonomik etkileri ve bunların insanlık ve çevre üzerindeki etkisi. Başka insanlar ve diğer canlılarla sınırlı kaynakları paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklar hakkında sorgulama, toplumlar ve toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkiler, eşit fırsatlara erişmek, barış ve çatışmaların çözümü.

Beceriler- Öğrencilerimizin neleri yapabilmelerini İstiyoruz?

     Anlamak için araştırma, PYP' nin temel inançlarından birisidir. Ancak, öğrencilerde kavramsal anlamanın gelişmesi üzerinde durulması, beceri gelişiminin ne adar önemli olduğunun anlaşıldığı anlamına gelmez. Anlam kurma ve dolayısıyla anlamanın oluşması ancak öğrencilerin bir dizi beceriyi edinmesi ve kullanması ile birlikte meydana gelir. Bu beceriler de PYP'nin sorgulama ünitelerinde olduğu gibi anlamlı ortamlar sağlandığında gelişebilir.

     PYP' ye göre amaçlı bir sorgulama yapabilmek, ilerideki eğitim hayatına ve okul sonrası hayata hazırlanabilmek için öğrencilerin temel olarak nitelendirilen becerilerden çok daha fazlasını tam anlamıyla edinmiş olmaları gerekir. Bu becerilerin bazıları da disiplinlerin kapsamının ötesindedir.

Sosyal Beceriler Araştırma Becerileri Düşünme Becerileri İletişim Becerileri Özyönetim Becerileri

Sorumluluğu kabul etme

Başkalarına saygı

Başkaları ile beraber çalışabilme

Çatışmaları çözümleyebilme

Grup kararı alabilme

Farklı rollere uyum sağlayabilme

Soru oluşturma

Gözlem

Planlama

Veri toplama

Verileri kaydetme

Verileri düzenleme

Verileri yorumlayabilme

Araştırma sonuçlarını sunma

Bilgi edinimi

Anlama

Uygulama

Analiz edebilme

Sentez yapabilme

Değerlendirme

Birden farklı bakış açısını aynı anda değerlendirebilme

Düşünme üzerine düşünme

Dinleme

Konuşma

Okuma

Yazma

Sözsüz iletişim

Büyük kas becerileri

Küçük kas becerileri

Uzamsal farkındalık

Organizasyon

Zaman yönetimi

Güvenlik

Sağlıklı yaşam tarzı

Davranış biçimleri

Bilinçli seçimler

Tutumlar - Öğrencilerimizden ne hissetmelerini bekliyoruz?

     PYP'ye göre yalnız bilgi ve beceri kişiyi uluslararası eğitimli bir insan haline getirmez. Dikkatimizi insana, çevreye ve öğrenmeye yönelik olumlu tutumlar üzerinde de odaklamamız gerekir.

   PYP, sınıftaki gizli eğitim-öğretim programı diye adlandırılan, öğrencilerin ortaya söylenmiş bazı sözlerden öğrendikleri varsayımına odaklanmanın bu tutumları geliştirmede yeterli olacağını varsaymaz. Bunları ancak yazılı öğretim programında bilinçli, profesyonel ve açık olarak tanımlayarak olumlu tutumları geliştiren etkinlikleri oluşturabiliriz ve buna uygun ölçme-değerlendirme stratejileri geliştirebiliriz.

PYP okulların öğrencilerde hangi tutumları geliştirmelerini önermektedir?

Tutumlar

Öğrencilerimizin şu tutumları geliştirmelerini istemekteyiz:

Değer verme

Bağlılık

Güven

İşbirliği

Yaratıcılık

Merak

Kendini başkalarının yerine koyabilme

Şevk

Bağımsız davranabilme

Doğruluk

Saygı

Hoşgörü

Eylemler (Davranışlar ) - Öğrencilerimizin nasıl davranmalarını bekliyoruz?

     PYP, uluslararası eğitimin, sadece sorumlu davranışları değil aynı zamanda düşünceli ve uygun eylemleri de içine alarak zihinsel başarının da ötesine uzanması gerektiğine inanır. Uluslararası okullar, bütün öğrencilerine, dünyada bir farklılık yaratmak için eylemlerini seçme, seçtiklerini eyleme dönüştürme ve üzerinde düşünme yetkisi ve fırsatı vermelidir.

PYP her öğrencinin, her yıl, bu eylemlerin içinde yer alma hak ve görevi olduğuna inanır. Öğrenme açısından öğretim programının eylem öğesini mümkün olduğunca güçlü kılabilmek için , PYP, öğrencilerin anlamlı eylemlerle uğraşabilmeleri için onlara fırsatlar yaratan bir  eylem çemberi formülü geliştirmiştir.

    PYP'nin  eylem öğesi, hizmeti en geniş anlamıyla içerir: okulundaki diğer öğrencilere, çalışan personele ve topluma hizmet. Böylece, öğrenciler hem sosyal hem kişisel olarak gelişecek ve işbirliği, sorun çözme, anlaşma yolu bulma ve yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi beceriler edinecektir. Üstelik, öğrenciler bu eylemler aracılığıyla, PYP sınıfında oluşturmaya çalıştığımız tutumlara bağlılıklarını gösterirler

Belgeleme

Okulun PYP bölümüne ait olan IB basımlarının kopyalarını bütün çalışanların erişimine açmak,

Tamamlanmış planların arşivlenmesini devam ettirmek,

Okulun sorgulama programını yayımlamak,

Okulun kapsam ve sıralama belgelerinin geliştirilme ve gözden geçirilme sürecini yönlendirmek,

Okulun stratejik gelişim planının oluşturulmasında rol almak

Ölçme için ve öğretilen-öğrenilen dil için önemli uzlaşmalar sağlamak,

Profesyonel Gelişim

Profesyonel Gelişim

Çalışanların profesyonel gelişim fırsatlarının farkına varmasını sağlamak,

Çalışanların profesyonel gelişim fırsatlarının farkına varmasını sağlamak,

Okul içindeki ve dışındaki profesyonel gelişim fırsatları hakkında önerilerde bulunmak,

Okul içindeki ve dışındaki profesyonel gelişim fırsatları hakkında önerilerde bulunmak,

Fırsat eşitliği sağlamak ve sürekli ihtiyaçları tanımlamak için atölye katılımının ve okul ziyaretlerinin kaydını tutmak,

Fırsat eşitliği sağlamak ve sürekli ihtiyaçları tanımlamak için atölye katılımının ve okul ziyaretlerinin kaydını tutmak,

Sorgulama üniteleri geliştirmede takımlara ya da bireylere yardımcı olmak,

Sorgulama üniteleri geliştirmede takımlara ya da bireylere yardımcı olmak,

4. ve 6. Sınıftaki PYP sergisinden sorumlu öğretmenleri ve bu sergiye dahil olan öğrencileri desteklemek

4. ve 6. Sınıftaki PYP sergisinden sorumlu öğretmenleri ve bu sergiye dahil olan öğrencileri desteklemek

Belgeleme

Okulun PYP bölümüne ait olan IB basımlarının kopyalarını bütün çalışanların erişimine açmak,

Tamamlanmış planların arşivlenmesini devam ettirmek,

Okulun sorgulama programını yayımlamak,

Okulun kapsam ve sıralama belgelerinin geliştirilme ve gözden geçirilme sürecini yönlendirmek,

Ölçme için ve öğretilen-öğrenilen dil için önemli uzlaşmalar sağlamak,

Okulun stratejik gelişim planının oluşturulmasında rol almak

Kaynak Yönetimi

Kaynak Yönetimi

Programın uygulanmasını desteklemek için uygun kaynakların satın alınması hakkında önerilerde bulunmak,

Programın uygulanmasını desteklemek için uygun kaynakların satın alınması hakkında önerilerde bulunmak,

Etkin yönetimi kolaylaştırmak için kaynakların döküm çizelgesini başlatmak.

Etkin yönetimi kolaylaştırmak için kaynakların döküm çizelgesini başlatmak.

İletişim

İletişim

Programın uygulanmasında yer alan tüm çalışanların iletişimi ve işbirliği için sistemler kurmak,

Programın uygulanmasında yer alan tüm çalışanların iletişimi ve işbirliği için sistemler kurmak,

Veli bilgilendirmesini sağlamak,

Veli bilgilendirmesini sağlamak,

Okul bültenindeki programa dair makaleler yayınlamak,

Okul bültenindeki programa dair makaleler yayınlamak,

IB'den edinilmiş bütün ilgili bilginin dağıtımını yapmak,

IB'den edinilmiş bütün ilgili bilginin dağıtımını yapmak,

Yetkilendirme ve değerlendirme için gereken belgeleri hazırlamak ve sunmak,

Yetkilendirme ve değerlendirme için gereken belgeleri hazırlamak ve sunmak,

Programın uygulanmasıyla ilgili olarak IB'nin bütün gereksinimlerine sadık kalınmasını sağlamak,

Programın uygulanmasıyla ilgili olarak IB'nin bütün gereksinimlerine sadık kalınmasını sağlamak,

IB'nin bilgi talebine yanıt vermek,

IB'nin bilgi talebine yanıt vermek,

Okul ve IB arasında bir birleşim sağlamak,

Okul ve IB arasında bir birleşim sağlamak,

MyIB tartışma forumları, email adresleri ve okul gezileri aracılığıyla daha geniş bir PYP topluluğuna ulaşmayı sağlamak,

OCC tartışma forumları, email adresleri ve okul gezileri aracılığıyla daha geniş bir PYP topluluğuna ulaşmayı sağlamak,

MyIB'nin okul topluluğu içinde kullanımını teşvik etmek

OCC'nin okul topluluğu içinde kullanımını teşvik etmek

       

 

 

 

 

 

    Adres: Cevizlik Mh. Hallaç Hüseyin Sk. No: 11 Bakırköy / İstanbul  Telefon: +90 (212) 543 60 00   Fax : +90 (212) 571 60 87  Email    : taskolej@taskolej.k12.tr   

© 2023 Özel Taş İlköğretim Kurumları. Tüm Hakları Saklıdır.

© 2023 Özel Taş İlköğretim Kurumları. Tüm Hakları Saklıdır.

Search