Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

KOZA EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

ÖZEL TAŞ İLK OKULU

ÖZEL TAŞ ORTA OKULU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ ADAY VELİ AYDINLATMA METNİ

     KOZA EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. Özel Taş İlk ve Orta Okulu Veri Sorumlusu olarak; siz okulumuzdan hizmet almak isteyen veli adaylarının kayıt başvuru sürecinde okulumuz ile paylaştığı bilgilerinize ilişkin kişisel verilerinizi korumada en yüksek seviyede hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

     Okulumuzda; Veli Adayı olarak kayıt başvurusu yaparken iletmiş olduğunuz Kanunun kişisel veri olarak belirlediği kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, yaş, cinsiyet, sağlık bilgilerinizi, medeni hal, ülke gibi demografik verilerinizin yanı sıra, eğitim durumunuz, çalışma deneyiminize ilişkin bilgiler, v.b. verileri hukuka uygun olarak işlenmekte ve öğrencinizin okula kayıt yaptırması halinde yasal mevzuatın belirlediği sürelerle, öğrencinizin okula kaydının gerçekleşmemesi halinde ise kayıt başvuru işlemlerinin tamamlanmasından itibaren 6 ay süreyle saklanmakta ve sonrasında silinmektedir.

     Okulumuza kayıt başvurusunda bulunmanız sırasında, çocuğunuzun okula kayıt şartlarının incelenebilmesi amacıyla sizinle ve okulumuzdan eğitim hizmeti alacak çocuğunuzla ilgili olarak ad, soyad, adres bilgileri, telefon numarası, e-posta bilgileri, medeni ve aile durumuna ilişkin bilgiler, uyruk, din, velayete ilişkin kararlar, çocuğunuzun eğitimi ile ilgili ders notları, meslek ve eğitim durumu bilgileriniz, çalıştığınız yer, nüfus bilgileriniz, kimlik fotokopileri, öğrencinin kardeşlerine ilişkin bilgiler gibi bilgiler okulumuzca toplanmaktadır.

     Okulumuzda tüm öğrencilerimiz tam burslu olarak eğitim gördüğünden, ihtiyaç halinde oturduğunuz evin tapu, kira bilgi ve belgeleri, araç ve gayrimenkul bilgileriniz, tüm mal varlığı bilgileriniz, anne ve babanın iş bilgileri, maaş, aylık gelir bilgileri, diğer çocuklarınıza ilişkin bilgiler, çocuğunuzun ve sizin sağlık bilgileri, ödediğiniz vergiye ilişkin bilgileriniz toplanacak ve sadece bu amaç için yetkili birim ve makamlarla paylaşılabilecektir. Söz konusu veriler öğrencinizin okula kayıt işlemlerinin gerçekleşmesi durumunda çocuğunuz Kurumumuzda eğitim gördüğü sürece ve çocuğunuzun Kurumumuzdaki eğitimi sona erdikten sonra tabi olunan yasal mevzuatın öngördüğü sürece saklanacak ve işlenecektir. Çocuğunuzun okula kayıt olmaması halinde ise, ilgili veriler kayıt başvuru işlemlerinizin tamamlanmasından itibaren 6 ay süreyle saklanacak ve sonrasında silinecektir.

     Okula kayıt başvurunuz sebebi ile kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesi ve erişilmemesi için gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme amacı dışında kullanmamasını teminen yetki sınırlandırması, gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

     Kişisel veri sahibi sıfatı ile kendinizin ve velisi bulunduğunuz çocuklarınızın kişisel verilerine yönelik olarak her zaman;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

       hakkına sahipsiniz.

     Yukarıda yer verilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

     Kişisel veri sahipleri, yukarıda yer verilen haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle birlikte formda belirtilen yöntemlerle “Veri Sahibi Kişisel Bilgi Formu’nu” doldurup imzalayarak Kurumumuza iletebileceklerdir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

    Adres: Cevizlik Mh. Hallaç Hüseyin Sk. No: 11 Bakırköy / İstanbul  Telefon: +90 (212) 543 60 00   Fax : +90 (212) 571 60 87  Email    : taskolej@taskolej.k12.tr   

© 2023 Özel Taş İlköğretim Kurumları. Tüm Hakları Saklıdır.

Search